Strona glowna  
 


 

                                 WYBITNI POLACY W PRUSACH WSCHODNICH

                                                                 Część I

   Mikołaj Rej (1505 1569)

             Wybitny pisarz polski, tłumacz psalmów, działacz ruchu reformacyjnego

.            Często bywał w Królewcu, korespondował z księciem Albrechtem. Jego  syn

             wychowywał się na książęcym dworze, razem z młodym  Albrechtem Fryderykiem.

             Drukował swoje książki także w Królewcu.

   Abraham Kulwieć (Culvensis)  ( ok. 1510  1545 )

Współtworzył Uniwersytet w Królewcu i jako pierwszy nim kierował. 

Wykładał języki grecki i hebrajski. Zasłynął jako działacz reformacyjny, był

            autorem najstarszej konfesji (wyznania wiary) protestanckiej w Polsce.

  Stanisław Rafajłowicz (Rapagelanus, Rapagelanus, Rapagelan, Rapagelanas) -(ok.1485 1545).

Pierwszy profesor teologii na uniwersytecie  w  Królewcu, wykładał po polsku, po

łacinie i litewsku, także grekę i hebrajski. Miał  wkład w rozwój polskiego

ruchu wydawniczego w Królewcu; w rozwój kultury polskiej i litewskiej. Urodzony

na Litwie, zmarł  w Królewcu. 

 Jan Seklucjan  (ok.1510 1578)

Urodzony w Sieklukach koło Radomia. Pisarz, tłumacz i nakładca, działacz reforma- 

cyjny, pionier polskiej książki w Prusach Książęcych. Pozyskał kościół św.Mikołaja

na Kamiennej Grobli  w Królewcu  dla polskich i litewskich ewangelików,  ponad 30

lat był kaznodzieją polskim w tym kościele.

 Stanisław Murzynowski (ok.1528 1553)

Wybitny pisarz, tłumacz i działacz reformacyjny. Twórca ortografii polskiej,

zasłużony dla języka polskiego. Przełożył na nasz język Nowy Testament.

Od 1549 mieszkał w Królewcu. 

 Jan Kochanowski (1530 1584)

- najwybitniejszy poeta  polskiego renesansu, dworzanin i stypendysta księcia

Albrechta Hohenzollerna. Drukował  swoje utwory także w Królewcu   zamiesz-

czano je   w kancjonałach (śpiewnikach religijnych), cieszyły się wielką

popularnością wśród mieszkańców Prus. 

  Marcin Kwiatkowski  (Quiatkovius) (zmarł ok.1585)

Pisarz, polski tłumacz pism religijnych. Był dworzaninem króla polskiego Zygmunta

Augusta, potem rezydentem u Szafrańców, nastepnie wychowawcą synów księcia

Albrechta i jego sekretarzem do spraw polskich.                                    

  Jan Radomski   (zm.1572)

                Pastor polsko-ewangelicki, znakomity tłumacz i współpracownik Maleckiego. Na

                polecenie księcia Albrechta tłumaczył niemieckie pisma religijne na polski oraz robił

                korekty polskich tekstów w drukarni Jana Daubmanna w Królewcu, jednocześnie

                sprawował obowiązki duszpasterskie w Łynie i Nidzicy na Mazurach.

  Szymon Rippius (1575 1648)

    Urodzony w Działdowie, pedagog i prawnik. W latach 1603-1612 uczył w szkole 

    królewieckiej, w Knipawie Potem  pracował jako prawnik w radzie miejskiej.

                Napisal rozprawę o języku polskim.

   Marcinkowski

                Polski pisarz reformacyjny, dworzanin króla Zygmunta Augusta. Uczył księcia

                Albrechta  języka polskiego  . Od 1565 tłumacz i sekretarz  do spraw polskich na

                 jego dworze w Królewcu.

   Wawrzyniec Discordia (Laurentius de Prasnich) (zm. ok. 1566)

                Kaznodzieja nadworny króla Zygmunta Augusta, wybitny działacz reformacyjny.

                Jakiś czas przebywal w Królewcu.

   Denhoff Ernest Magnus (1581 1642)

                Syn Gerarda. Gubernator Prus, wojewoda parnaski. Sprawował różne misje

                Dyplomatyczne. Jako posel królewski uczestniczył w sejmikach pruskich.

    Hieronim Roth (1606 -1678)

                Przywódca opozycji mieszczańskiej w Prusach Książęcych, zwolennik zjednoczenia

                ich trwałego z Polską. Pochodził z Knipawy (stała się z czasem handlową dzielnicą

                Królewca. Był jednym z piętnaściorga dzieci Hieronima burmistrza Knipawy.

                Król Jan Kazimierz nadał mu szlachectwo, popieral jego zaangażowanie przeciwko

                kurfirstowi, obiecywal obywatelom Królewca pomoc , ale nie dotrzymal slowa.

                Książę pruski uwięził Rotha w Piławie w w 1662 r.,potem przewieziono go  do

                Kołobrzegu, Kostrzynia  i twierdzy Peitz k/Magdeburga, gdzie zmarł w 1678 r.

    Jerzy  Ossoliński (1595 1650)                                                                                                                                          

                -namiestnik króla polskiego Władysława IV w Prusach Książęcych. Sprawowal tu  

                rządy w imieniu króla , uczestnczył w pruskim sejmie stanowym.  Z czasem został

                kanclerzem koronnym i najpotężniejszym człowiekiem w Rzeczypospolitej.

  Aaron  Aleksander Olizarowski   (ok.1610 przed 1659).

               Lekarz i prawnik,  filozof i teolog  -  profesor Akademii Wileńskiej. Był jednym       

               z pierwszych, którzy otrzymali tytuł doktorski na Albertynie. Ważna postać w nauce

               polskiej tamtych czasów.

  Józef   Naronowicz-Naroński  (przed 1615 1678).

               -inżynier , geograf, matematyk,i kartograf, autor map Prus Książęcych;  arianin.

               Wykonał mapy obszarów  nad Dnieprem, Dzikich Pól, Polesia Kijowskiego, Litwy.

                Ostatni okres życia od roku 1663 poświęcił  służbie u księcia . Wykonał  mapy

                Wszystkich starostw Prus Książęcych  i mapę całego kraju. Oto wykonane przez

                niego mapy:  1) Balga   (Bałga -Wiesiełoje) ,     2) Brandenburg   (Brandenburg-

                Uszakowo) ,   3) Preussisch.Eylau  (Iławka Pruska  Bagrationowsk) - Bartenstein

                (Bartoszyce),   4)  Barten (Barciany),   5)  Angerburg  (Węgorzewo),   

                6) Johannisburg  (Pisz),   7)  Loetzen  (Giżycko),   8) Lyck  (Ełk),  Oletzke (Olecko),

                Rein (Ryn) Neuhof  (Zelki),  11)  Rastenburg  (Kętrzyn),   12) Sechsten (Szestno),

                13) Gerdauen (Gierdawy - Żeleznodorożnyj), 14) Fischhausen (Rybaki- Primorsk),

                15) Schaaken, Liskaschaken (Szaki, Liska -  Kariernoje) Neuhausen (Neuhausen-

                Guriewsk) Laptau  (Laptau - Muromskoje)  - Grunhoff  (Grunhoff-

               ) Rudau (Radau -  Mielnikowo)    Powunden (Powunden-

                ),  16) Labiau  (Labiawa -  Polesk) ,  17)  Tapiau   (Tapiawa

                 Gwardiejsk ),  18) Tillsitt  (Tylża Sowietsk  19)  Insterburg   (Wyustruć

                 Czerniachowsk)  Georgenburg  (Georgenburg Majowka)  Saalau  (Ziele

                 Kamienskoje),  Ragnitt  (Ragneta - Nieman),  20) Memel  (Kłajpeda - Klajpeda),  

                 22)  Waldau  (Waldau -  Nizowoje),

                 Caymen (. -    Zareczje) i inne.

                 Napisał także ksiegi o historii Polski, podręcznik matematyki, dzieło  

                 o fortyfikacjach w Prusach Książęcych.

   Celestyn  Myślęta  (Mislenta)  (1588 1653)

                Uczony światowej sławy -  teolog, orientalista, jeden z nielicznych w tamtych

                czasach znawców ludów starożytnych. Urodzony w Kutach pod Węgorzewem,

                Kształcił się w Węgorzewie, Królewcu, Wittenberdze i Lipsku. Wykładał na 

                różych uniwersytetach europejskich. Profesor teologii i języka hebrajskiego

                na Albertynie. Był też proboszczem w  na Knipawie w Królewcu.  Siedmiokrotnie

                wybierano go na rektora uniwersytetu królewieckiego.. Był także wizytatorem

                szkoły w Ełku. Ogłosił kilka prac teologicznych, wydal  dzieło o religii dawnych

                Prusów.

    Maciej Vorbek-Lettow (1593 1663)

                 Nadworny lekarz króla polskiego Władysława IV; pamiętnikarz. Bywał kilkakrotnie

                 u  jego boku w Królewcu. Pelnił tez rózne funkcje publiczne. Po śmierci króla znów

                 znalazł się w Królewcu podczas wojny moskiewskiej.w i potopu szwedzkiego

                 w latach 1655 -56 1655 -56. Pamiętniki jego są ważnym  źródłem wiedzy o tamtych

                czasach.

      Bogusław Radziwiłł (1620 1669)

                 Magnat koniuszy litewski, namiestnik elektora w Prusach Książęcych; posłował

                 na sejmy polskie, wspomagał ewangelików polskich na Litwie i w Prusach. W 1668

                 r. przekazał swój księgozbiór bibliotece zamkowej w Królewcu. On i jego żona

                 pochowani byli w katedrze na Knipawie.

    Samuel Przypkowski (1592 1670)

                Arianin, jeden z najwybitniejszych polskich teologów i filozofów, publicysta sek-

                retarz elektora Fryderyka Wilhelma. Pochodził z Ziemi Krakowskiej. Z racji

                wszechstronnego wykształcenia  nazywany był Światłem Polski i Europy. Był

                założycielem wydawnictwa emigracyjnego pt. Bibliotheca Fratrum Polonorum

   Albrecht Kalkstein (1592 1667).

                Urodzony w Królewcu szlachcic pruski,generał,  przywódca opozycji  przeciwko

                suwerenności kurfirsta,  zwolennik zwierzchnictwa Polski nad Prusami. Miał mająt-

                ki : Knauten  koło Królewca,   Wogau k/Iławki Pruskiej  (Bagra- tionowska) i inne.

                Był strostą Olecka (Oletzke).. Posłował do krola Jana Kazimierza   

                o ograniczenie władzy  wielkiego księcia., za co był więziony.

   Chrystian Kalkstein-Stoliński   (ok. 1630 1672)

                Pułkownik polski, przywódca opozycji antyelektorskiej w Prusach, zwolennik

                zjednoczenia Prus z Polską. Po skonfiskowaniu dóbr w tym kraju, czynnie działał  

                w Polsce Polskę nazywał  ojczuzną i opiekunką stanow pruskich .  Ludzie elektora

               porwali go podstepnie w Warszawie; torturowany i ścięty w Kłajpedzie.

    Zbigniew Morsztyn  (przed 1629 1689)

                     Arianin, wybitny  poeta polski XVIII w., miecznik mozyrski, dworzanin

                     księcia Bogusława i Ludwiki Radziwiłłów.Mieszkał w Rudówce na Mazurach.

                     Pełnił urząd radcy elektora, przewodniczył społeczności ariańskiej w Prusach.

   Fryderyk Reussner (Reusner)  (1642 -1678)

                     Wydawca i drukarz w Królewcu; wydawałdruki niemieckie, polskie, łacińskie     

                     i niemieckie (głównie: polskie książki religijne dla ewangelików).  Był nadwor-

                     nym  im uniwersyteckim typografem. Od Jana III Sobieskiego otrzymał przywilej

                    - monopol na pewne wydawnictwa oraz wyłączne prawo ich druku i sprzedaży .    

                     Synowie kontynuowali jego działalność wydawali druki polskie i litewskie.

   Denhoff Ernest (zm.1693)

                      Wojewoda malborski, służył  Janowi III Sobieskiemu. Wchodził w skład komisji

                      rozsądzającej spór między Polską a księciem  pruskim.

  Samuel Suchodolski  (zm.1697)

                     Arianin. Znakomity  kartograf i inżynier. Był prawdopodobnie współpracowni-

                     kiem Narońskiego, kontynuowal jego prace. Opracował mapę księstwa pruskiego.

                     Jego dziełem jest projekt systemu kanałów, które miały połaczyć jeziora mazur-

                     skie z rzeką Pregołą i Bałtykiem.  Zajmował się także budową wodociągów -  np.

                     w Węgorzewie.

   Jan Władysław Suchodolski (Suchodolec) (zm.1751)

                     Syn Samuela.  Również kartograf i inżynier.Opracował mapy kilku powiatów

                    Prus Wschodnich oraz wielką mapę całych Prus (wydana w Królewcu).  Jako

                    Królewsko-pruski inspektor stawów zajmował się projektowaniem i budową

                    stawów, kanałów i śluz. Wynalazł przyrząd do pomiarów dla architektów.

   Karol Fryderyk Mulle (zm.1751)

                    Nauczyciel języka polskiego, autor podręczników do naulki języka..Urodzony

                    W Berlinie, kształcił się w Gdańsku. W Warszawie był profesorem filozofii      

                    w gimnazjum. Potem studiowal na Albertynie, był nauczycielem języka polskiego

                    w szkole miejskiej w Królewcu  oraz tłumaczem przysięgłym przy wszystkich

                   sądach w tym mieście. Wydawał gazetę polską p.t.Publiczna relacja o tym, co się

                   temi czasy na świecie dzieje. Opracował obszerną gramatykę języka polskieg                                                                                       

       Maciej Ernest Boretius (Borecki)    (1649 1738)

                    Lekarz i przyrodnik Urodzony w Giżycku, kształcił się w Królewcu i Lejdzie.

                    Był pierwszym lekarzem, który stosował szczepionkę przeciwko ospie. Był

                    lekarzem nadwornym w Królewcu, asesorem kolegium medycznego, członkiem

                    Towarzystwa Naukowego w Berlinie, profesorem Uniwersytetu. Wydał kilka

                    znakomitych dzieł przyrodniczych i medycznych.

       Jerzy Andrzej Helwing (1666 1748)

                    Absolwent kilku uniwersytetów w tym królewieckiego; wieloletni pastor

                    w Węgorzewie,  lekarz, przyrodnik światowej sł.awy.  W licznych pracach opisał

                    nieznane dotad rośliny podając ich nazwy  trzech językach:polskim,niemieckim

                    i po łacinie. Członek Towarzystwa Naukowego  w Berlinie.

         Jerzy Rekuć (1670 1721)

                     Kaznodzieja  w zborze polskim w Królewcu, wydawca, pisarz; inicjator i współ-

                     redaktor polskiego pisma  pt. Poczta Królewiecka. Kurator polskich i litewskich

                     alumnów wyznania  reformowanego.

       Jakub Teodor Klein (1685 -1759)

                     Wybitny przyrodnik I prawnik. Urodził się i studiował w Królewcu, kształcił się

                     także w Holandii, Anglii i Francji. Był sekretarzem rady miejskiej w Gdańsku,

                     przedstawicielem dyplomatycznym  na dworze Augusta II.. Liczne prace nauko-

                     we pisane po łacinie  wydawał w Gdańsku, Lubece i Królewcu.

        Georg Friedrich Rogall (1701 1733)

                     Profesor  uniwersytetu w Królewcu i dyrektor seminarium polskiego. Wykładał

                     filozofię. Pelnił takżę funkcje inspektora i dyrektora Friedrichskollegiums.

                     Własnym sumptem utrzymywał 12 studentów.  Po jego śmierci nastąpił kryzys

                     seminarium  polskiego, gdzie studiowało wielu Polaków.

       Józef Mateusz Pigulski (1724 1817)         

                     Artysta malarz urodzony w Warszawie; pracował  w Berlinie, Wilnie,, na Warmii

                     i w Prusach.  Około 1861 r. osiadł na stałe w Królewcu.

       Jerzy Krzysztof Pisański (1725 1790)

                     Pastor (był kaznodzieją w Pisanicy pod Ełkiem, proboszczem w Węgorzewie),

                     pedagog,historyk, filozof, pisarz, bibliograf i bibliofil. W Królewcu studiował

                     teologię i filozofię razem z Kantem i Herderem. Był profesorem i rektorem

                     szkoły katedralnej na Knipawie w Królewcu, profesorem  na uniwersytecie, radcą

                     konsystorza, dyrektorem Królewsko-Niemieckiego Towarzystwa, utrzymywał

                     bliskie kontakty z polskim środowiskiem nauki i kultury. Jego dorobek naukowy

                     wynosi ok. 100 artykułów(historia i piśmiennictwo w Prusach, filozofia,

                     literatura, prace o jezyku polskim). Szczególnie cenne są jego pionierskie

                     opracowania bibliograficzne. Prywatnie: zięć Jerzego Andrzeja Helwinga.

     Jerzy Olech  (1757 1820)

                     Proboszcz ewangelicki przy Polskim Kościele w Królewcu, pisarz mazurski,

                     tłumacz, wydawca, bibliofil, pierwszy  na  Mazurach twórca  polskiej literatury

                     świeckiej dla ludu, pedagog.  Dyrektor Seminarium Polskiego w Królewcu.

                     Tłumacz przy Kolegium Razdu Prus Wschodnich.

     Jerzy Woyna-Okołow  (ok.1760 1828)

                     Piewszy konsul polski w Królewcu, wysoki urzędnik w Królestwie Polskim.

     Krzysztof Celestyn Mrongowiusz  (Mrongovius)    (1764 1855)

                    Kaznodzieja polsko-ewangelicki, wykładał język polski w Gimnazjum

                    Akademickim w Gdańsku, pisarz, tłumacz, leksykograf; wielki miłośnik,

                    popularyzator i obrońca języka polskiego. Uczył greki i języka polskiego w szkole

                    katedralnej w w Knipawie (Królewiec). Pisał, tłumaczył i wydawał podręczniki,

                    słowniki, kalendarze, książki religijne. Był członkiem kilku towarzystw  nauko-

                    wych, m.in. w Krakowie, Warszawie i Paryżu.  Współpracował  z Mickiewiczem,

                    Sienkiewiczem, Czackim i i wieloma innymi przedstawicielami polskiego świata

                    nauki i kultury. Był pierwszym badaczem kaszubszczyzny.

    Jan Ferdynand Szamborski (1780 1832)

                    Królewiecki lektor języka polskiego, profesor Albertyny, autor podręczników do

                    nauki języka polskiego. Potem był kaznodzieją w Bialej Piskiej i Ostrymkole na

                    Mazurach.

   Ignacy Żegota Onacewicz  (1781 1875)

                     Historyk i bibliofil, wykładowca uniwersytetów w  Królewcu i Wilnie;pozostały

                     po nim ogromne zbiory rękopisów, starodruków i kopiariuszy, głownie do

                     dziejów Litwy i epoki  Zygmuntowskiej.

    Wincety Pol   (1807 -  1872)

                      Poeta epoki romantyzmu, żołnierz powstania  listopadowego, geograf.

                      Podczas pobytu w Królewcu chciał studiować na tamtejszym uniwersytecie, ale

                      władza mu nie pozwoliła. Król chciał się pozbyć żołnierzy polskich ze swojego

                      terytorium.  Ważne jednak dla Pola były szerokie kontakty z królewieckim

                      światem naukowym i pisarzami w tym czsie Pol tłumaczył na niemiecki

                      polskie i ukraińskie piesni ludowe.  Pobyt w Królewcu i regionie owocował

                      w jego pismach literackich i naukowych. Pochowany w Krakowie na Skałce.

   Krystyn Lech Szyrma (1790 -1866)

                      Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, literat i redaktor, uczestnik

                      powstania 1830 roku, działacz emigracyjny. Po  ukończeniu  gimnazjum

                      w Królewcu studiował na uniwersytecie w Wilnie.Utworzył w Londynie

                      wydział historyczny dla  Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu,

                      przyczynił się do wzbogacenia zbiorów  Biblioteki Polskiej w Paryżu.

                      Podczas wojny krymskiej organizował Legion Polski.  Był korespondentem kilku

                      pism angielskich i polskich, tłumaczył  na język angielski Mickiewicza  i Krasic-

                      kiego. Pochowany w Anglii.

    Gustaw Herman Marcin Gizewiusz (Gisevius, Giżycki) (1810 1848)

                      Pastor  w Ostródzie, czołowy działacz społeczno-narodowy i obrońca polskości

                      na Mazurach, etnograf, tłumacz, publicysta i redaktor. Studiował w Królewcu.

                      Zbierał zabytki archeologiczne i piesni mazurskieTłumaczył i poprawiał

                      podręczniki polskie i kancjonały.  Na jego cześć nazwano po IIwojnie mias-

                      teczko Lec  - Giżyckiem.

    Maksymilian Antoni Piotrkowski (1813 1875)

                      Malarz polski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu. Pod wpływem

                      znajomości z Wojciechem Kętrzyńskim i wrażeń z podróży do Polski malował

                      obrazy  o tematyce historycznej. W jego domu  skupiali się wybitni Polacy

                      królewieccy. Urodzony i pochowany w Bydgoszczy.

     Florian Ceynowa  (Cejnowa, Cenowa)  (1817 1881)

                     Uczestnik konspiracji niepodległościowej, działacz kaszubski, lekarz, folklorysta,

                     Pisarz, publicysta. Studiował  we Wrocławiu i Królewcu. W pracy konspiracyjnej

                     na terenie Królewca współdziałał z A.Szyszłowiczem i M.Słomczewskim.

    Michal Słomczewski (XIX wiek)

                    Działacz ruchu młodzieżowego.Urodzony w Kaliszu,  studiował  w  Berlinie 

                    i Królewcu. Odegrał kierowniczą rolę  w  organizowaniu spisku 1846 roku na

                    terenie Prus Wschodnich. Brał udział w Wiośnie Ludów. Uwięziony i skazany.

   Jan Roehr (XIX wiek)

                     Powstaniec 1863 r.  Bral udział w różnych spiskach W 1846 zesłany na Sybir.

                     W 1863  mianowany przez I.Królikowskiego komisarzem Prus Wschodnich

                      do przerzutów broni przez Królewiec.Aresztowany, sadzony w Berlinie,

                     skazany.

   Kazimierz Szulc (1825 1887)

                      Konspirator w latach 1845 1846, Komisarz Rządu Narodowego dla  Prus

                      Wschodnich w 1863 roku, publicysta. Bardzo zasłużony dla sprawy polskiej

                      w całym zaborze pruskim.

   Julian Klaczko (1825 1906)

                     Działacz niepodległościowy, publicysta, polityk. Studiował  w Królewcu.         

                    Jego  prace publicystyczne i naukowe cenione były w Europie. Był członkiem

                    korespondentem Akademiii Francuskiej, aktywnym członkiem Akademii

                    Umiejętności w Krakowie, doktorem honoris-causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Jan  Nepomucen  Szadowski (1834 1914)

                    Ksiądz katolicki, działacz społeczny, obrońca języka polskiego na Warmii,

                    krzewiciel piesni polskiej. Urodzil się pod Sztumem na Warmii.

                    Od 1881 r. był proboszczem w Królewcu na Sackheimie.  Pod koniec życia

                    dziekanem sambijskim i  kanonikiem honorowym kapituły fromborskiej.

                    Był jednym z wybitniejszych kapłanów katolickich w Królewcu (postawiono mu

                    pomnik na grobie).

    Wojciech Kętrzyński (1838 1918)

                   Wybitny historyk, czołowy działacz społeczny orędownik sprawy mazurskiej w

                   Polsce, działacz oświatowy i polityczny na Mazurach. Współorganizator przemytu

                   broni dla powstańców 1863 roku. Studia ukończył w Królewcu. Był członkiem

                   kilku towarzystw naukowych, przyczynił się bardzo do rozwoju prasy polskiej

                   na Mazurach i  Warmii, we wszystkich zaborach starał się usilnie o pomoc mate-

                   realną na cele społeczne i oświatowe. Od 1876 roku do śmierci w r.1918 był

                   dyrektorem Ossolineum we Lwowie. Uczynil z tej placówki poważny ośrodek

                   naukowy.Uratował od zagłady wiele rękopisów i starodruków. Zasłużony dla

                   nauki jako autor źródłowych dzieł z dziejów Słowiańszczyzny, Polski, Prus           

                   i Pomorza. Po II wojnie światowej miasteczko Drengfurt na Mazurach nazwano

                   na jego cześć Kętrzynem.

     Maksymilian Andryson (1856 1884)

                   Bibliotekarz i działacz Towarzystwa Czytelni Ludowych na Warmii i Mazurach.

                   Studiował medycynę w Królewcu. Inicjator działań narodowych na Warmii            

                   i Mazurach.

    Aleksander Majkowski (1876 1938)

                   Znany pisarz kaszubski, redaktor i wydawca Gryfa, działacz  społeczno-

                   oświatowy.

    Arnold Kwietniowski (ok.1890 1931)

                   Dziennikarz polski z Królewca. Całe życie poświęcił  pracy na rzecz odrodzenia

                   Narodowego, sprawiedliwości społecznej i oświaty demokratycznej.

    Stanisław Srokowski (1872 1950)

                   Profesor Uniwersytetu Warszawskiego geograf, najwybitniejszy  znawca  proble-

                   matyki geograficznej Prus Wschodnich. Pierwszy  polski konsul generalny         

                   w Królewcu (1920 1921), konsul w Hamburgu, inspektor konsulatów polskich

                   w Skandynawii, Kłajpedzie, w Belgii, Holandii, w Niemczech i  Szwajcarii ;

                   był wojewodą wołyńskim.

                   Wykładał w Szkole Nauk Politycznych  w Warszawie, na Uniwersytecie War-

                   Szewskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po II wojnie 

                   światowej przewodniczył Komisji Ustalania  Nazw Miejscowych i Obiektów

                   Fizjograficznych, był prezesem Towarzystwa Geograficznego i członkiem

                   Instytutu Zachodniego, prezesem Instytutu Bałtyckiego, redaktorem czasopisma

                   dla nauczycieli Geografia w szkole.Wydał ponad 50 prac naukowych              

                   i publicystycznych. Na jego cześć miasteczko Drengfurt na Mazutrach nazwano po

                   wojnie Srokowem.

    Karol Ripa (ur.1895)

                    Dr, dyplomata, działacz niepodległościowy, Od 1922 pracował na różnych

                    placówkach dyplomatycznych, mi.in. był sekretarzem w konsulacie polskim  

                    w Królewcu. Pełnił  też inne dyplomatyczne funkcje.

    Albert Bartoszewicz (1942 2001)

                    Slawista, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, doktor honoris-causa

                    Uniwersytetu Kaliningradzkiego. Członek wielu towarzystw naukowych polskich

                    i zagranicznych. Założyciel i przewodniczący komitetu redakcyjnego pisma Acta

                    polono-ruthenica, współredaktor pism: Studia z filologii Rosyjskiej i Słowiań-

                    skiej, Glottodidactica, Acta Neofilologia, Baltijskij Filologiczeskij Kurier.

                    Opublikował ponad 150 prac naukowych.

   Kazimierz Ławrynowicz (1941 2002)

                   Profesor uniwersytetów w Kaliningradzie i Olsztynie, redaktor Głosu znad

                   Pregoły. Zajmował się m.in. historią nauki (zwłaszcza matematyki i astronomii).

                   Propagator polskości w Obwodzie kaliningradzkim. Uczony o szerokich zainte-

                   resowaniach. Opublikował 77 prac naukowych.

 

Barbara Chludzinska

  

 

 
Hosted by uCoz